Pla de Comunicació i Rendició de Comptes 2017

El present Pla de Comunicació i Rendició de Comptes respon a la necessitat, cada dia més peremptòria, que imposa el mitjà mediàtic i mediatitzat en què les entitats socials ens movem. Entenent la comunicació com un instrument de gestió funcional a la missió i ideals perseguits per cada organització, el present document té com a objectiu orientar, organitzar i programar tots els processos relatius a la comunicació, tant interna que externa de l’organització, i a més els processos de rendició de comptes de “l’Associació Solidaritat PERIFÈRIES del món”.

Per a aconseguir tal objectiu, en primer lloc, s’identifiquen com a antecedents el resultat del procés d’anàlisi i estructuració estratègica interna de l’organització PERIFÈRIES, que es plasma en la definició de la raó de ser, la localització de l’acció, els mecanismes de funcionaments i la perspectiva de l’organització.

En segon lloc, a partir de les bases que aquest marc teòric ens brinda, s’identifica l’estratègia que l’organització implementarà en els processos de comunicació i rendició de comptes, així com els grups i col·lectius objectes i subjectes d’aquestes polítiques i sobretot, les eines que es disposa per a poder aconseguir els objectius que es posen meta en el present document.

DESCARREGAR: Pla de Comunicació i Rendiciónde Comptes. Actualitzat gener 2017