Avaluació: “Enfortiment organitzatiu, millora dels mitjans de vida i de la integració de migrants kichwas”

L’informe d’avaluació que ací es presenta és el resultat del treball d’una valoració tècnica i independent per decisió de l’entitat executant del projecte 4041/ 2012, “Enfortiment organitzatiu, millora dels mitjans de vida i de la integració del col·lectiu de migrants kichwas otavalos residents a la Comunitat Valenciana en coordinació amb organitzacions socials“, l’Associació Solidaritat Perifèries del Món, en línia amb els compromisos continguts en les bases d’execució d’aquesta intervenció finançada per la Generalitat Valenciana en la seua convocatòria pública i competitiva de projectes de codesenvolupament de l’any 2012.

L’avaluació no s’ha limitat a analitzar els aspectes tècnics formals sobre el disseny i l’execució del projecte, el seu grau de compliment així com els resultats aconseguits. En la mesura en què estem davant un dels últims projectes de codesenvolupament finançats com a tal per la Generalitat Valenciana, contenint uns elements arquitectònics singulars i significatius, ens ha semblat oportú aprofundir en la dimensió transnacional de l’actuació, la intervenció econòmica i productiva que impulsa, el component d’enfortiment associatiu i d’incorporació social sobre la comunitat de migrants otavalos, la perspectiva indigenista dels beneficiaris i executors de la intervenció, al costat dels components institucionals que reuneix al seu al voltant i impulsa.

Tot açò fa que estiguem davant un dels projectes més singulars que en el camp del codesenvolupament s’han impulsat a Espanya en els últims anys, per la qual cosa alguns d’aqueixos elements de singularitat requereixen un estudi detallat, no solament per a analitzar el seu paper en aquest projecte, sinó per a conéixer el seu comportament dins de les polítiques de cooperació internacional. Precisament l’experiència investigadora, docent, acadèmica i formativa que els avaluadors han desenvolupat en universitats, ajuntaments, comunitats autònomes, MAEC i altres organitzacions que s’ha traduït en un bon nombre de publicacions i recerques, llibres i articles científics indexats han permés aprofundir en la naturalesa del projecte avaluat, més enllà de les exigències formals que com a avaluadors tenim.

Des de Des d’aquesta perspectiva, pretenem no solament rendir comptes a la Generalitat Valenciana i a la contrapart, institucions, organitzacions vinculades al projecte i al conjunt d’actors involucrats de la informació detallada sobre l’execució del present projecte, sinó que al mateix temps, pretenem traslladar les reflexions i aprenentatges continguts en aquest informe a altres agents vinculats amb la cooperació al desenvolupament en general i al codesenvolupament en particular, incloent-hi l’acadèmia i les universitats que han dut a terme iniciatives en aquest camp.

Finalment, i des d’una dimensió estrictament avaluadora, el treball dut a terme ha tractat de realitzar una valoració objectiva sobre la intervenció, execució i resultats del programa, amb l’objectiu d’establir i delimitar la pertinència dels objectius i resultats, el nivell d’eficàcia aconseguida, l’eficiència respecte a l’ús dels recursos, els impactes generats així com les bases de sostenibilitat generades perquè l’actuació i els seus resultats puguen mantenir-se una vegada finalitzada l’execució del projecte. Al costat de les conclusions de l’avaluació, finalitzem l’estudi proporcionant un conjunt de lliçons i bones pràctiques identificades en aquesta intervenció que de ben segur seran d’interés per a altres projectes i per a la planificació d’aquests.

Finalment, cal esmentar que l’informe d’avaluació ha sigut remés a l’associació Perifèries del Món, entitat responsable del projecte, revisant el seu contingut i fent arribar a aquests avaluadors els seus comentaris sobre el mateix que han sigut incorporats a l’informe final de forma substancial atenent al criteri dels avaluadors.


Avaluació realitzada per: Març de 2016
Carlos Gómez Gil (Avaluador principal)
José Ramón González Parada (Avaluador associat)

DESCARREGAR: Avaluació final del Projecte 4041/2012. “Enfortiment organitzativu, millora dels mitjans de vida i de la integració del col·lectiu de migrants kichwas“ otavalos residents a la Comunitat Valenciana en coordinació amb organitzacions socials””