dimarts, maig 26, 2020

Equador

El treball de cooperació en el país se centra en el suport, acompanyament i enfortiment organitzatiu dels sectors populars i indígenes equatorians, en un horitzó de desenvolupament local sostenible, democràtic i equitatiu.

El respecte a la diversitat cultural i ètnica que caracteritza al país constitueix un eix transversal que travessa tota la nostra estratègia d’intervenció, concretant-se en línies d’acció específiques de protecció del patrimoni cultural dels pobles indígenes i afroequatorianos, de defensa dels drets dels pobles indígenes sobre els seus territoris i els seus recursos naturals, de promoció del diàleg intercultural, i de foment de la producció cultural indígena i afroequatoriana.

Contemporàniament, i contribuint al disseny de l’estratègia més amunt esmentada, l’estreta col·laboració amb les organitzacions del moviment indígena equatorià va desembocar en una nova proposta de treball social en l’àmbit del codesenvolupament. Amb ella pretenem establir noves xarxes de solidaritat que donen resposta a alguns dels problemes generats per l’intens flux migratori que ha afectat les poblacions indígenes equatorianes en els últims anys i aprofitar les múltiples oportunitats i fortaleses dels migrants com a agents de desenvolupament de les seues comunitats d’origen.

Articles Relacionats

Informació: Equador

El treball de cooperació en el país se centra en el suport, acompanyament i enfortiment...

On habita l’esperança, la terra la cuiden elles

“Durant els mesos de setembre a desembre del 2016, vam tenir l'oportunitat d'interactuar amb un...

Enfortiment de les comunitats d’aprenentatge en Agroecologia dels pobles indígenes kichwas

L'objectiu específic del projecte és recolzar a les Comunitats d'Aprenentatge en Agroecologia (CA) dels pobles...